F的音标怎么写

 妄想   。|用户:求助网友的

F的音标怎么写

例如梦想|用户:好的回答:


f [ef] 读作:哎富
n.不及格;字母F
abbr.华氏温标(Fahrenheit)

F的音标怎么写

f [ef] 读作:哎富 n. 不及格;字母F abbr. 华氏温标(Fahrenheit)

字母f音标怎么写怎么读

英标 还是 f 读音 谐音 为 夫

/ef/是f的音标吗,这样的含有f的音标应该写f还是手写体f

是f的音标.含有f的音标应该写f而不是手写体f.国际标准音标无论手写印刷都是写成那种印刷体,不可以写成手写体.这个是国际惯例.还有就是注意有些音标的写法和英文的小写略有不同,比如短音i,这个不是写成i,而是写成那种没有点点的形式.

ffriday的音标怎么写

英文原文:Friday英式音标:[ˈfraɪdeɪ] 美式音标:[ˈfraɪdeɪ]

所有音标怎么写

元音部分:1)、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ]2)、双元音: [ei]、[ai]、[ɔi]、[iə]、[ɛə]、[uə]、[au] 、[əu]辅音部分:[p]、[b] 、[t]、[d]、[k]、[g]、[f]、[v]、[s]、[z]、[θ]、[ð]、[ʃ]、[ʒ]、[tʃ]、[dʒ][tr]、[dr]、[ts]、[dz]、[m]、[n]、[ŋ]、[h]、[l]、[r]、[j]、[w]

26个英语字母的音标怎么写?

26个英文字母 A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

“A到H”的音标怎么写?

a a [ei] b b [bi:] c c [si:] d d [di:] e e [i:] f f [ef] g g [di:] h h [eit] i i [ai] j j [dei] k k [kei] l l [el] m m [em] n n [en] o o [eu] p p [pi:] q q [kju:] r r [a:] s s [es] t t [ti:] u u [ju:] v v [vi:] w w [′dblju:] x x [eks] y y [wai] z z [zi:][zed]

所有的音标怎么写,怎么读

共有48个,可分为元音和辅音元音20个单元音(12个)长元音/i:/ /ɜ:/ /ɑ:/ /ɔ:/ /u:/短元音/ɪ/ /e/ /æ/ /ʌ/ /ɒ/ /ʊ/ /ə/双元音(8个)/eɪ/ /aɪ/ /ɔɪ/ /əʊ/ /aʊ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/辅音28个清辅音(11个)/p/ /t/ /k/ /f/ /θ/ /s/ /ʃ/ /h/ /tʃ/ /ts/ /tr/浊辅音(17个)/b/ /d/ /g/ /v/ /ð/ /z/ /ʒ/ /r/ /dʒ/ /dz/ /dr/ /j/ /w/ /m/ /n/ /ŋ/ /l/至于怎么读,你可以在网上搜一下视频(很容易搜到的)

音标怎么写

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

音标怎么写

辅音:[p] [t] [d][k] [g] [f] [v][s] [z] [θ] [δ][∫] [з] [t∫] [dз][tr] [dr] [ts] [dz][m] [n] [ŋ] [h][l] [r] [w] [j] 单元音:[e] [æ] [a:] [כ][כ:] [۸] [ə:][ə]双元音:[ei] [ai] [כi] [əu][au] [εə]